A Biburi webáruházban cookie-kat használunk annak érdekében, hogy javíthassuk a felhasználói élményt. A webáruház használatával ezt elfogadod. Értem.
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az Adatkezelő adatai
Név: Meilinger Zita egyéni vállalkozó
Székhely és telephely: 1082 Budapest, Baross utca 47.
Adószám: 79798411-1-42
E-mail címe: biburidesign@gmail.com
 
 
2. Az adatkezelési tájékoztató célja
Mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő), magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a
jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi
aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Fenntartom magamnak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges
változásokról kellő időben értesítem közönségemet.
Elkötelezett vagyok ügyfeleim és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartom információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 
 
3. A kezelt személyes adatok köre
3.1.  Webáruházi vásárlás során megadott adatok 
 Az adatkezelő a www.biburidesign.hu oldalon a következő személyes adatokat kezeli:
- vezetéknév és keresztnév,
- lakcím#slszállítási cím, számlázási cím,
- e-mail cím,
- telefonszám
3.2. Technikai adatok
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés ellen.
Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.
3.3. Cookie-k (sütik)
3.3.1. A sütik feladata:
- információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
- megkönnyítik a weboldal használatát;
- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
3.3.2. Feltétlenül szükséges munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a biburidesign.hu weboldalt, 
használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. 
Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt
más eszközről.
3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A biburidesign.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google
Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a biburidesign.hu információkat gyűjt azzal
kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének
és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a
látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén annak böngészőjében maradnak,
illetve amíg a látogató nem törli őket.
3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok
 Az adatkezelő a www.biburidesign.hu oldalon online rendelés esetén a következő személyes adatokat kezeli. 
- vezetéknév és keresztnév (kötelező),
- lakcím#slszállítási cím (kötelező),
- e-mail cím (kötelező),
- telefonszám (kötelező).
3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
Az adatkezelő online ügyintézés esetén a következő személyes adatokat kezeli:
- vezetéknév és keresztnév,
- lakcím#slszállítási cím, számlázási cím,
- e-mail cím,
- telefonszám.
 
 
4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
A biburidesign.hu honlapon történt webshopos vásárláshoz
köthető adatokat az Adatkezelő a megrendelés teljesítését követő 30 napig őrzi meg. 
 
 
5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek
e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a
megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési
alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így
különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről
(Számv. tv.);
- 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
- 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 
6. Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
következő módon kerülhetnek a kezelésembe: 
- egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, 
böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan
képződnek számítógépes rendszeremben, 
- másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy
más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velem.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: 
- az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a látogatás során generálódnak és melyeket a
biburidesign.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan
rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a
belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói
adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz
kizárólag a biburidesign.hu oldal Adatkezelője, illetve titoktartásra kötelezett webhosting és
informatikai szolgáltatója fér hozzá.
 
7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
A biburidesign.hu oldalon tett látogatás során keletkező adatokat, valamint az webshopos vásárlás során
keletkező adatokat a következő cégek ismerhetik meg.
Webhosting:
https://www.shoprenter.hu/
Cégnév: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. 3/304.
Cégjegyzékszám: 09-09-020636
Telefon: +361234 5011
E-mail: info@shoprenter.hu

 
8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, 
visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon,
illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.
8.1. Tájékoztatáshoz való jog
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt
és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljai,
- az érintett személyes adatok kategóriái,
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket,
illetve a nemzetközi szervezeteket,
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga,
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
- az adatforrásokra vonatkozó információ,
- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a
tájékoztatást.
8.3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
8.4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték,
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja,
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
- a népegészség-ügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését,
- az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását,
- a Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
- vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
8.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
8.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
8.9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
8.10. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 
8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 
9. Egyéb rendelkezések
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.